ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
 
HANDEL Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KRAJAMI TRZECIMI)
IMPORT
GRUPY TOWAROWE
Towary rolne
 
Owoce i warzywa
Główne cele i zasady wspólnej polityki rolnej
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Zboża

Zboża -  Warunki  importu

Rynek zboża podlega regulacjom  o jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych  zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 361/2008 (zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, tekst jednolity rozporządzenia, 14.05.2008).
Informacje o stawkach celnych i innych instrumentach (opłaty dodatkowe, preferencje) zawiera baza TARIC.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z 31 lipca 2008 r. ustala należności celne przywozowe w sektorach zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.
System należności celnych umożliwia zrezygnowanie z wszelkich innych środków ochronnych na zewnętrznych granicach Wspólnoty. Jednak w  wyjątkowych okolicznościach, gdy system ten okaże się niewystarczający (aby nie pozostawić rynku wspólnotowego bez ochrony przed możliwymi zakłóceniami), Wspólnota ma  możliwość bezzwłocznego podjęcia niezbędnych środków, zgodnych  z międzynarodowymi zobowiązaniami.

Wspólna organizacja rynku zbóż obejmuje następujące produkty:
CN 07099060 - Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona
CN 07129019 - Kukurydza cukrowa suszona, cała, cięta w kawałki, w plasterkach, łamana lub w proszku, ale dalej nieprzetworzona, inna niż hybrydy do siewu
CN 10019091 - Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin
 CN 10019099 - Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu
CN 10020000 - Żyto
CN 100300 - Jęczmień
CN 100400 - Owies zwyczajny
CN 10051090 - Kukurydza (nasiona), inna niż hybrydy
 CN 10059000 - Kukurydza, inna niż nasiona
CN 10070090 - Ziarno sorgo, inne niż hybrydy do siewu
CN 1008 - Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
CN 100110 - Pszenica durum
CN 11010000 - Mąka pszenna lub z meslin
CN 11021000 - Mąka żytnia
CN 110311 - Kasze i mączki z pszenicy
CN 1107 - Słód, nawet palony
CN 0714 - Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
CN ex1102 -Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
CN 110220 - Mąka kukurydziana
 CN 110290  - Pozostałe
 CN 11029010 Mąka jęczmienna
 CN 11029030 - Mąka owsiana
 CN 11029090 - Pozostałe |
CNex1103 - Kasze, mączki i granulki, zbożowe, z wyjątkiem kasz i mączek z pszenicy (podpozycja 110311), kasz i mączek z ryżu (podpozycja 11031950) oraz granulek z ryżu (podpozycja 11032050)
CN ex1104 - Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006 i ryżu płatkowanego objętego pozycją 11041991; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone|
CN 110620 - Mąka, mączka i proszek z sago lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714
CN ex1108 -  Skrobie; inulina
 CN 11081100 - Skrobia pszenna
 CN 11081200 - Skrobia kukurydziana
 CN 11081300 - Skrobia ziemniaczana
 CN 11081400 - Skrobia z manioku (cassava)
 CN ex110819 -Pozostałe skrobie
 CN 11081990 - Pozostałe
CN 11090000 - Gluten pszenny, nawet suszony
CN 1702 - Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
 CNex170230 - Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy: 
 CN 17023091- W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego
 CN 17023099 - Pozostałe
 CN ex170240 - Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:
 CN 17024090 - Pozostałe
 CN ex170290 - Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:
 CN 17029050 - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy
 CN 17029075 -W postaci proszku, nawet aglomerowanego
 CN 17029079 - Pozostałe
CN 2106 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
CN ex210690 - Pozostałe
CN 21069055 -Syrop glukozowy i z maltodekstryny
CN ex2302 - Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, nawet granulowane
 CN ex2303 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek:
 CN 230310 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
 CN 23033000 -Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane
Cn ex2306 - Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:
 CN 23069005 - Z zarodków kukurydzy
CN ex2308 - Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziejniewymienione ani niewłączone:
 CN 23080040 - Żołędzie i kasztany; wytłoczyny z jabłek i z owoców innych niż winogrona
CN 2309 - Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:
 CN ex230910 - Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:
 CN 23091011 23091013 23091031 23091033 23091051 23091053 - zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpozycjami 17023051 do 17023099, 17024090, 17029050 oraz 21069055, lub produkty mleczne [1], z wyjątkiem preparatów i karm zawierających co najmniej 50 % masy produktów mlecznych
 CN ex230990 - Pozostałe:
 CN 23099020 -Produkty, o których mowa w uwadze dodatkowej 5 do działu 23 nomenklatury scalonej
 CN 23099031 23099033 23099041 23099043 23099051 23099053 - Pozostałe, zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, syrop maltodekstrynowy objęte podpozycjami 17023051 do 17023099, 17024090, 17029050 oraz 21069055 lub produkty mleczne [1], z wyjątkiem preparatów i karm zawierających co najmniej 50 % masy produktów mlecznych

Wspólna organizacja rynku ryżu obejmuje następujące produkty:

Kod CN

Produkt

10 21 do 1006 10 98

Ryż w łuskach (niełuskany)

1006 20

Ryż łuskany (brązowy)

1006 30

Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany

1006 40 00

Ryż łamany

1102 30 00

Mąka ryżowa

1103 19 50

Kasze i grysiki z ryżu

1104 19 91

Ryż płatkowany

1104 19 99

Skrobia z ryżu

1104 19 99

Pozostałe

Zasady handlu z krajami trzecimi ustanawia rozporządzenie nr 1234/2007.  W celu monitorowania przywozu określonych produktów, Komisja może zastosować system pozwoleń przywozu i  kontyngentów przywozowych (więcej informacji na stronach Agencji Rynku Rolnego).

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych
Wytwarzanie materiału siewnego roślin rolniczych i młodych roślin zajmuje ważne miejsce w rolnictwie UE. Wspólny ich katalog powstał w 1970 r. na mocy Dyrektywy nr 70/457/EWG. Zgodnie z obowiązującą aktualnie Dyrektywą  nr 2002/53/WE Wspólny katalog różnych odmian tworzony jest na podstawie katalogów krajowych państw członkowskich.
Dyrektywa ustala zasady kwalifikacji, w celu włączenia do Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, tych odmian buraka, roślin pastewnych, zbóż, ziemniaka oraz roślin oleistych i włóknistych, których materiał siewny można sprzedawać zgodnie z przepisami dyrektyw dotyczących odpowiednio: materiału siewnego buraka (2002/54/WE), materiału siewnego roślin pastewnych (66/401/EWG), materiału siewnego zbóż, sadzeniaków ziemniaka (2002/56/WE) oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych (2002/57/WE). W przypadku odmian zmodyfikowanych genetycznie (w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE), zatwierdza  celowe uwolnienie do środowiska danej odmiany tylko po podjęciu wszystkich właściwych środków pozwalających uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska.
Wszystkie państwa członkowskie  tworzą jeden lub kilka katalogów krajowych różnych odmian zatwierdzonych do kwalifikacji i sprzedaży na ich terytorium. Katalogi te tworzone są według jednolitych zasad (ustalonych jednolitych kryteriów i minimalnych  wymagań).
Komisja -  na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie - publikuje  w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich (pod tytułem "Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych") wykaz wszystkich odmian, których materiał siewny i materiał rozmnożeniowy, nie podlegają żadnym ograniczeniom handlowym ze względu na odmianę, a także dane dotyczące osoby lub osób odpowiedzialnych za zachowanie danej odmiany.
Komisja podaje również do wiadomości w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Seria C, jakie odmiany dodano do Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.
Materiał siewny objęty dyrektywą jest przedmiotem wolnej wymiany handlowej wewnątrz Wspólnoty (po publikacji we wspólnym katalogu), jednak w przypadku odmian genetycznie zmodyfikowanych, państwo członkowskie ma prawo zabronić stosowania danej odmiany na całym terytorium swojego kraju. W marcu 2005 r. Polska złożyła w Komisji Europejskiej wniosek (na czas nieograniczony) dotyczący zakazu stosowania i wprowadzania do obrotu (na terytorium RP) szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810, ze Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. Decyzja Komisji Europejskiej nr 2006/335/WE zezwoliła na wprowadzenie zakazu stosowania w Polsce szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy wymienionych w 13. dodatku do 22. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. W grudniu 2005 r. Polska złożyła w Komisji Europejskiej kolejny wniosek o wprowadzenie zakazu stosowania na terytorium RP odmian kukurydzy nie nadających się do uprawy w Polsce (zgodnie z załączonym do wniosku wykazem). Decyzja Komisji nr 2006/338/WE upoważnia Polskę do wprowadzenia zakazu stosowania na całym terytorium kraju odmian określonych w Załączniku do decyzji, odmawia jednak zgody na objęcie zakazem wnioskowanych pozycji ujętych we Wspólnym katalogu (wymienionych w nim przed 1 stycznia 2002 r.). 

 2009-10-15
Do góry  
 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015